Privacy verklaring Debuco Advies BV.


De privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Debuco Advies BV en verklaart welke persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, voor welke doeleinden en welke maatregelen zijn getroffen om aan de verwerking te voldoen, volgens de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Samengevat:
Als u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Debuco Advies BV, dan zijn daarvoor diverse persoonsgegevens van u nodig om de dienstverlening naar u af te stemmen, en om deze verantwoord en vertrouwelijk uit te voeren overrekomstig de wettelijke verplichtingen van de financiële administratie.

Debuco Advies BV verstuurt geen nieuwsbrieven of andere marketinguitingen en er zijn geen belangen met derde partijen.

Doeleinden gegevensverwerking:
Debuco Advies BV kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u vrijwillig gebruik maakt van de aangeboden diensten. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
– uw voor- en achternaam;
– uw bedrijfsnaam;
– telefoonnummer;
– adresgegevens.

Dit is bedoeld om contact met u op te nemen of te houden in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening.

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of om aan de wettelijke administratiebewaarplicht te voldoen.

Uw rechten:
Zonder toestemming van u is inzage van de gegevens aan derden niet toegestaan of het moet zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en op verzoek zal
Debuco Advies BV dat zo spoedig mogelijk doen, mits het niet in strijd is met wettelijke (financiële) administratieve verplichtingen.

Website:

Debuco Advies BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website en is “compliant with EU regulations on online tracking”.

Veiligheid:
Debuco Advies BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en passende maatregelen zijn genomen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan.
Diversen:

Op deze privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing, waarbij eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Debuco Advies BV,  k.v.k. nr. 2448887